joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

ЦИКЛОВА (ПРЕДМЕТНА) МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Професія викладача – це постійний творчий пошук, велике захоплення і любов до своєї справи:

Посередній викладач – розповідає,

Хороший викладач – пояснює,

Кращий викладач – демонструє,

Великий викладач – надихає.

У цикловій комісії працюють викладачі, які є педагогами не лише за професією, але й за покликанням.

До складу комісії входять 7 штатних викладачів.

Предметна методична комісія викладачів іноземних мов забезпечує навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за такими спеціальностями: «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа» та «Стоматологія».

Основна мета комісії – це поглиблене вивчення студентами іноземної мови як засобу спілкування, яке передбачає розвиток мовленнєвих умінь в говорінні, читанні, аудіюванні та письмі, а також покращення рівня іншомовної підготовки майбутніх фахівців усіх спеціальностей для задоволення професійних потреб з метою підвищення їх конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. За допомогою комунікативного методу навчання та використовуючи інтерактивні й інформаційні технології, студенти розвивають вміння ділового спілкування, читають автентичну літературу за фаховим спрямуванням, проводять дискусії, дебати, пишуть анотації.

Науково – методична проблема, над якою працює ПМК викладачів іноземних мов: «Впровадження інноваційних форм і методів навчання на заняттях з іноземної мови (англійської, німецької, французької) та основ латинської мови з медичною термінологією».

Завдання роботи ПМК викладачів іноземних мов:

  • розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації методичної роботи в коледжі;
  • проведення системи заходів, спрямованих на розвиток педагогічного потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного досвіду та його впровадження. Розвиток творчого дослідницького підходу до навчально-виховного процесу, забезпечення постійного росту професійної майстерності через колективну та індивідуальну роботу;
  • підготовка та участь студентів у Всеукраїнських конкурсах, науково-практичних конференціях;
  • створення навчальних посібників, методичних рекомендацій для студентів та викладачів;
  • контроль знань студентів, урізноманітнення форм та методів контролю;
  • удосконалення професійної майстерності викладачів у процесі підготовки, організації та проведення практичних занять та позааудиторних заходів;
  • вдосконалення форм та методів викладання іноземних мов у медичному коледжі, пошук і запровадження у навчальний процес інноваційних підходів з метою підвищення рівня знань студентів;
  • формування професійних дослідницьких умінь та навичок студентів, їх застосування під час визначення та розв’язання проблем пацієнтів;
  • виявлення студентів, що володіють творчими здібностями, прагнуть до самовдосконалення задля розвитку їх інтелекту та зацікавленості індивідуалізації навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей.

З року в рік, вдосконалюючи свою педагогічну майстерність, викладачі працюють над підвищенням зацікавленості студентів до вивчення іноземних мов та піднесенням загального престижу іноземних мов у коледжі. Викладачі вільно орієнтуються в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання, формують лінгвістичне та медичне мислення майбутніх фахівців.

Щорічно викладачі циклової комісії проводять тиждень іноземних мов у коледжі, що розвиває креативність, творчість, неординарність, глибокі знання студентів та високий рівень інтересу до вивчення іноземних мов. Програма тижня завжди дуже цікава та різноманітна. Студенти беруть активну участь у різних конкурсах, турнірах, вікторинах, брейн-рингах.

Викладачі предметної методичної комісії - активні учасники обласних виставок дидактичних та методичних матеріалів «Творчі сходинки Волині».

Викладачі ПМК іноземних мов активно працюють над створенням навчальних посібників, словників, дидактичних матеріалів. Вміло створюють оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів, забезпечують індивідуальний підхід до кожного студента. Велика увага приділяється і позааудиторній роботі.  Викладачі залучають студентів до роботи в гуртках з іноземної мови.

Викладачі циклової комісії виявляють високий рівень професіоналізму, володіють ефективними методами та сучасними формами організації навчального процесу, застосовують інформаційно-комунікаційні технології з використанням мультимедійних засобів навчання, постійно вдосконалюють свій професійний рівень, створили банк відеофільмів та мультимедійних презентацій.

В процесі роботи викладачі здійснюють пошук інноваційних форм навчання  студентів, методів, які активізують розумову діяльність і творчу активність студентів, дають змогу на основі використання міжпредметної інтеграції систематизувати знання та забезпечити навчання за допомогою сучасних інформаційних технологій.

У комісії працюють однодумці-професіонали, багаті на творчі шукання і здобутки. Тут поєднався авторитет і багаторічний досвід викладачів – наставників з креативністю і молодим запалом тих, хто тільки починає свій шлях на педагогічній ниві. Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням методики проведення навчальних занять та позааудиторних заходів, вивчають та впроваджують новітні педагогічні технології.

Колектив циклової комісії – сплав досвіду, зрілості та молодечого ентузіазму.

Федік Юлія Михайлівна,

голова ПМК викладачів іноземних мов, викладач англійської мови

Педагогічна освіта: закінчила Київський національний лінгвістичний університет (2010р.)

Спеціальність: «Мова та література (англійська)»

Кваліфікація: філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури

У Ківерцівському медичному коледжі працює з 2010р.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії

Педагогічне кредо: « Студент – це не амфора, яку необхідно наповнити, а факел, який треба запалити» Сократ

Проблема, над якою працює викладач: «Використання інформаційних технологій та проектних методів на заняттях англійської мови»

Посібники:

1. English Medical Dictionary. Clinical terms. “Musculoskeletal System” and “Cardio-vascular System” – 2012р.

Публікації:

1. «Самостійна робота як засіб формування професійної компетентності», Міжвузівська науково-практична конференція «Іншомовна комунікативна культура : специфіка, традиції, інновації», 27 квітня 2017р., Луцький національний технічний університет.

Гурткова робота:

«Фактори впливу на здоров’я студентської молоді» – 2016р.

Богатирчук Лілія Михайлівна,

викладач німецької мови

Педагогічна освіта: закінчила Київський педагогічний інститут іноземних мов, вчитель німецької та англійської мов (1982р.)

У Ківерцівському медичному коледжі працює з 2002 р.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Педагогічне кредо: «Навчати – значить подвійно вчитись»

Проблема, над якою працює викладач: «Реалізація комунікативного підходу при вивченні іноземної мови»

Посібники:

1. Використання прислів’їв та  приказок на заняттях з німецької мови. – 2016р.

2. Методичні рекомендації з читання та перекладу німецькою мовою фахової літератури. – 2016р.

Публікації:

1. «Специфіка підбору професійно-орієнтованих текстів у процесі викладання німецької мови студентам-медикам», Міжвузівська науково-практична конференція «Іншомовна комунікативна культура : специфіка, традиції, інновації», 27 квітня 2017 р., Луцький національний технічний університет;

2. «Sprichwörter im Deutschunterricht. Використання прислів’їв на заняттях з німецької мови», Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

«Сучасні проблеми германського та романського мовознавства», Рівне, 2016р.

3. «Методичні рекомендації з читання та перекладу німецькою мовою фахової медичної літератури», Міжвузівська науково-практична конференція «Міжкультурна компетентність у контексті вивчення іноземної мови», 14 квітня 2016р., Луцький національний технічний університет.

Гурткова робота:

«Захворювання ендокринної системи» – 2012р.

«Діабет – епідемія ХХІ століття» – 2017р.

  Журомська Алла Петрівна,

викладач англійської мови

Педагогічна освіта: закінчила Волинський державний університет ім. Лесі Українки (2002р.)

Спеціальність: «Російська мова і література та англійська мова»

Кваліфікація: вчитель російської мови і літератури та англійської мови середньої школи

У Ківерцівському медичному коледжі працює з 2003р.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Педагогічне кредо: «Хай кожна мить, що в вічність промайне,

Тебе вщасливлює, бо головне, що нам дається тут, - життя: пильнуй же!  Як ти захочеш. Так воно й мине» Омар Хайям

Проблема, над якою працює викладач: «Удосконалення навичок діалогічного мовлення при вивченні іноземної мови»

Посібники:

1. Навчальний посібник Human Body. Збірник текстів з англійської мови призначений для студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації. – 2015р.

2. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з англійської мови. – 2010р.

Гурткова робота:

«Тибетська медицина. Музична терапія» – 2013р.

Островська Олена Олегівна,

викладач англійської мови

Педагогічна освіта: закінчила Волинський національний університет ім. Лесі Українки (2009р.)

Факультет: романо-германської філології

Спеціальність: «Англійська мова та література»

У Ківерцівському медичному коледжі працює з 2009р.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії

Педагогічне кредо: « Успіх приходить до того, хто робить те, що любить» М. Форбс

Проблема, над якою працює викладач: «Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення іноземної мови»

Посібники:

1. A Manual of English Phonetics for medical students of the higher educational institutions of the І – ІІ levels of accreditation. – 2014р.

Публікації:

1. «Застосування особистісно-орієнтованого підходу при викладанні іноземної мови», Міжвузівська науково-практична конференція «Іншомовна комунікативна культура :

специфіка, традиції, інновації», 27 квітня 2017 р., Луцький національний технічний університет.

Гурткова робота:

«Майбутнє нації – здорове покоління» – 2010р.

Фурман Оксана Миколаївна,

методист коледжу, викладач англійської та латинської мов

Педагогічна освіта: закінчила Волинський державний університет ім. Лесі Українки (2002р.)

Факультет: романо-германської філології

Спеціальність: «Мова та література», викладач англійської та французької мов

У Ківерцівському медичному коледжі працює з 2003р.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Педагогічне кредо: « Життя насправді є пітьма, коли немає прагнення.

Всяке прагнення є сліпим, коли немає знання. Всяке знання є марним, коли немає праці.

Всяка праця є безплідна, коли немає любові» Халіль Джебран

Проблема, над якою працює викладач: «Впровадження інноваційних форм та методів навчання на заняттях з англійської та латинської мов»

Посібники:

1. Практикум з основ латинської мови для студентів лікувального, сестринського, стоматологічного та акушерського відділень медичних закладів І – ІІ рівнів акредитації. – 2007р.

2. Методичні рекомендації з основ латинської мови з медичною термінологією для студентів при виконанні самостійної позааудиторної роботи. – 2010р.

3. Тести для підсумкового контролю знань з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів – медиків вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації. – 2010р.

4. Тлумачний словник медичних термінів. Латинь у курсі вивчення клінічних дисциплін. – 2011р.

5. A Manual of Medical English for medical students of higher educational institutions of the I-II levels of accreditation. Part 1. Musculoskeletal System/ - 2012р.

Публікації:

1. «Використання інноваційних форм та методів в системі оцінювання знань студентів латинської мови в медичному коледжі», Науково-практичний журнал «Магістр медсестринства» № 2, 2015р.

Гурткова робота:

«Здоровий спосіб життя та як дожити до 100 років» – 2011р.

Чахрайчук Наталія Михайлівна,

викладач англійської та французької мов

Педагогічна освіта: закінчила Київський національний лінгвістичний університет (2006р.)

Спеціальність: «Мова та література (англійська та французька)»

Кваліфікація: філолог, викладач англійської та французької мов, зарубіжної літератури

У Ківерцівському медичному коледжі працює з 2012р.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії

Педагогічне кредо: « Якщо викладач навчив своїх вихованців працювати із задоволенням, він гідний високих нагород»  Е. Хаббард

Проблема, над якою працює викладач: «Інноваційні технології у вивченні та викладанні іноземної мови»

Посібники:

1. Test your Medical IQ. Збірник тестових завдань з англійської мови для студентів – медиків. – 2014р.

Публікації:

1. «Використання інтерактивних технологій у процесі викладання іноземної мови студентам медичних спеціальностей», Міжвузівська науково-практична конференція «Іншомовна комунікативна культура : специфіка, традиції, інновації», 27 квітня 2017 р., Луцький національний технічний університет.

Гурткова робота:

«Шкідливі звички. Алкоголь, наркотики, тютюн – використання в Україні та світі. » – 2014р.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru